Onze vakmensen maken uw hekwerk in onze eigen werkplaats aan de Zinkstraat in Ridderkerk.

Mikkers

Algemene Voorwaarden

 • Artikel 1 Definities

  1. Mikkers Special Constructions, gevestigd te Ridderkerk, KvK-nummer 24433811, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Mikkers Special Constructions.

  2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
  3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Mikkers Special Constructions zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 • Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens Mikkers Special Constructions waarop zij deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Mikkers Special Constructions in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
  3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
  4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 • Artikel 3 Offertes

  1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt deze na 14 kalenderdagen.

  2. Mikkers Special Constructions kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 • Artikel 4 Tarieven en betalingen

  1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

  2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn afhankelijk van de zwaarte van de bestelling en worden gedurende het bestelproces kenbaar gemaakt aan de klant.
  3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen voor installaties en overige fysieke werkzaamheden, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, waaronder de uren besteed aan voorbereids- en opruimingswerk. Mikkers Special Constructions zal een schatting geven van het aantal benodigde uren, die is gebaseerd op soortgelijke projecten in het verleden. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend aan de hand van daadwerkelijk gemaakte uren en overige kosten.
  4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot een aanbetaling. Pas na het voldoen van de aanbetaling zal de order worden verwerkt. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het overige bedrag na oplevering voldaan.
  Aankopen uit de webshop dienen tijdens het bestelproces te worden betaald. Enkel wanneer het gehele bedrag is voldaan, zal de bestelling worden bevestigd door middel van een bevestigingsmail en worden gestart met de productie.
  6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Mikkers Special Constructions heeft het recht de vergoedingen aan te passen wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen.
  7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
  8. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente en administratiekosten De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  9. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
  10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Mikkers Special Constructions op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 • Artikel 5 Informatieverstrekking klant

  1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Mikkers Special Constructions.

  2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Mikkers Special Constructions zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
  3. Klant vrijwaart Mikkers Special Constructions voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
  4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van

 • Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

  1. Mikkers Special Constructions voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Hij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
  2. Mikkers Special Constructions heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3. Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor Mikkers Special Constructions voor en tijdens uitvoering van een installatie. Onder deze bepaling wordt onder meer verstaan, maar is niet gelimiteerd tot, het onverhinderd toegang verkrijgen tot de plaatsen waar de werkzaamheden plaats dienen te vinden, deze plaatsen vrij zijn van overtollige materialen en dat Mikkers Special Constructions tijdig beschikt over de juiste informatie en vergunningen zijn geregeld.

 • Artikel 7 Wijziging en annulering

  1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Mikkers Special Constructions de mogelijkheid zijn werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Mikkers Special Constructions maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar. Partijen zullen, voor zover mogelijk, een nieuwe datum overeenkomen.

  2. Annulering van een afspraak tot installatie door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. De annulering dient binnen 7 kalenderdagen voor uitvoering van de werkzaamheden worden gemeld aan Mikkers Special Constructions. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen is Mikkers Special Constructions gerechtigd de kosten voor de geannuleerde afspraak door te berekenen aan de klant.

 • Artikel 8 Herroepingsrecht

  1. Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om een fysieke aankoop te ontbinden. Mikkers Special Constructions heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.

  2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft aangekocht.
  3.Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die op maat zijn gemaakt voor klant en diensten als installatie.

 • Artikel 9 Verplichtingen bij herroeping

  1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt deze na 14 kalenderdagen.

  2. Mikkers Special Constructions kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 • Artikel 10 Uitoefening van herroepingsrecht

  1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt deze na 14 kalenderdagen.

  2. Mikkers Special Constructions kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 • Artikel 11 Overmacht

  1. In geval van overmacht is Mikkers Special Constructions gerechtigd zijn werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar zij redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of problemen met materiaal.

  2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Mikkers Special Constructions jegens klant opgeschort zo lang hij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 8 kalenderweken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder gevolgen voor de kosten.

 • Artikel 12 Verplichtingen klant

  1. Vanaf het moment van acceptatie van de offerte komt de overeenkomst tot stand en is klant verantwoordelijk voor het hebben van een geldige vergunning. Bij afwezigheid van een geldige vergunning komen de risico’s op uitvoering van de opdracht en eventuele boetes geheel toe aan klant.

  2. Mikkers Special Constructions dient onverhinderd toegang te krijgen tot de plaatsen waar de werkzaamheden plaats dienen te vinden.
  3. De plaatsen waar de werkzaamheden plaats dienen te vinden dienen vrij te zijn van overtollige materialen.
  4. Er dienen voldoende voorzieningen aanwezig te zijn voor het inzamelen van afval.

 • Artikel 13 Aansprakelijkheid schade

  1. Mikker Special Constructions is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade direct is en opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt en onder directe schade valt.

  2. Mikker Special Constructions is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
  3. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
  4. In het geval dat Mikkers Special Constructions een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door diens verzekering wordt uitgekeerd of bij uitblijven van uitkering, niet meer dan het bedrag dat aan klant in rekening is gebracht.
  5. Klant vrijwaart Mikkers Special Constructions tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door hen geleverde diensten en producten.

 • Artikel 14 Intellectueel eigendom

  1. De rechten op de door Mikkers Special Constructions aan klant ter beschikking gestelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en offertes en materialen berusten bij Mikkers Special Constructions. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. De eigendomsrechten gaan pas over op klant zodra de gehele factuur is voldaan.
  2. Elke handeling in strijd met het vorige lid gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
  3. Bij inbreuk komt Mikkers Special Constructions een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door hen gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
  4. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant Mikkers Special Constructions toestemming beeldmateriaal van de (afgeronde) werkzaamheden te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.

 • Artikel 15 Privacy

  1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 • Artikel 16 Levering en bezorging

  1. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Mikkers Special Constructions is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

  2. Mikkers Special Constructions is enkel gehouden te leveren in de door hen aangegeven leveringsgebieden, zijnde Nederland. Bezorgers leveren enkel tot aan de deur.
  3. Mikkers Special Constructions streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 15 kalenderdagen te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken.
  4. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 8 weken heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Mikkers Special Constructions zal het bedrag dat de klant heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

 • Artikel 17 Klachten

  1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht gemotiveerd kenbaar te maken aan Mikkers Special Constructions.

  2. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient klant of een vertegenwoordiger aanwezig te zijn op locatie. Klachten over uitgevoerde werkzaamheden dienen op dat moment kenbaar worden gemaakt aan Mikkers Special Constructions.
  Vanaf 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 • Artikel 18 Garanties

  1. Mikkers Special Constructions biedt 1 kalenderjaar garantie onder de volgende voorwaarden:

  a) de gebreken zijn ontstaan bij hekwerken en special constructions – staal en rvs zijn uitgesloten van garantie, tenzij door Mikkers Special Constructions gemonteerd.
  b) de gebreken ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet aannemelijk waren.
  c) dat de gebreken zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het werk.
  d) dat er geen aanpassingen aan het werk zijn gedaan.
  2. Indien klant een bestelling persoonlijk ophaalt, is de klant vanaf het moment dat hij het pand van Mikkers Special Constructions verlaat zelf verantwoordelijk voor de materialen.
  3. Wettelijke bepalingen zullen te allen tijde door Mikkers Special Constructions in acht worden genomen.
  4. Mikkers Special Constructions zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de klant zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.

 • Artikel 19 Geschilbeslechting

  1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

  2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Mikkers Special Constructions is gevestigd.
  4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Mikkers Special Constructions en betrokken derden 12 maanden.